Slovníček pojmů a zkratek

BORS LOGISTICS s.r.o., Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav, tel.: +420 519 444 200, e-mail: bors@bors.cz

BORS LOGISTICS s.r.o.

INTRASTAT – Statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými zeměmi Evropské unie při vnitrounijním obchodu, který vychází z měsíčních výkazů vyplňovaných zpravodajskými jednotkami. Do výkazu se uvádějí údaje o odeslání nebo přijetí zboží, které jsou věcí movitou nebo elektrickou energií a lze ho zařadit kombinované nomenklatury a má status zboží Společenství.

Práh pro vykazování – Limit hodnoty zboží odeslaného nebo přijatého z jiného členského státu EU od začátku každého kalendářního roku. Limit si každá zpravodajská jednotka (popřípadě zástupce) počítá sama, zvlášť za odeslané a zvlášť za přijaté zboží.

Sledované období – Kalendářní měsíc, ve kterém začal pohyb odeslaného zboží nebo skončil pohyb přijatého zboží. Stejně tak ale může být sledovaným obdobím také kalendářní měsíc, ve kterém osobě registrované k DPH vznikla povinnost přiznat tuto daň pro odeslané nebo přijaté zboží. Měsíc, ve kterém vznikla povinnost přiznat DPH, však musí být shodný s měsícem zahájení pohybu odeslaného nebo ukončení pohybu přijatého zboží nebo se musí jednat o měsíc následující.

Výkaz pro Intrastat – Měsíční výkaz obsahující předepsané údaje o odeslání nebo přijetí zboží z nebo do členského státu EU.

Zpravodajská jednotka – Právnická nebo fyzická osoba, která v souvislosti s odesláním nebo přijetím zboží do/z členského státu EU může vzniknout nebo ji vznikla povinnost vykazovat údaje do Intrastatu. Osoba, která je v ČR registrovaná k dani z přidané hodnoty.

Celní režim – Je pojem, kterým je vyjádřen částečně účel daného dovozu nebo vývozu zboží s ohledem na jeho další užití a nakládání s ním. Vyjadřuje i určité povinnosti deklaranta jak nakládat s tímto zbožím, jaké podmínky mu budou nebo mohou být stanoveny celním úřadem pro zajištění celního dohledu atd..

Dovoz – Vstup zboží na celní území EU, tj. dovoz ze třetí země do některého členského státu Evropské unie. Dovozem se rozumí propouštění zboží do režimu volného oběhu, aktivního zušlechťovacího styku, uskladňování v celním skladu, dočasného použití a přepracování pod celním dohledem.

Vývoz – Výstup zboží z celního území EU, tj. vývoz do třetí země z některého členského státu Evropské unie. Vývozem se rozumí nejen propuštění zboží do režimu vývozu a režimu pasivního zušlechťovacího styku, ale i ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku a režimu dočasného použití zpětným vývozem zboží.

Celní prohlášení – Úkon učiněný ve formě stanovené celními předpisy, kterým deklarant navrhuje režim, do něhož má být zboží propuštěno, nebo kterým navrhuje tento režim ukončit, a kterým sděluje celním orgánům jimi požadované údaje k použití tohoto režimu.

Clo – Dovozním clem se rozumí clo vybírané při dovozu zboží z třetích zemí. Dovoznímu clu podléhá všechno dovážené zboží s výjimkou zboží, které je v TARICU výslovně označeno za zboží bez cla. Základem pro vyměření cla je celní hodnota.

Jednotný správní doklad – Předepsaný tiskopis nebo jeho elektr. verze k podání celního prohlášení v písemné formě na propuštění zboží, které má obchodní charakter, do příslušného režimu.

Společný tranzitní režim – Je takový režim, kterému podléhá zboží dopravované pod celním dohledem příslušných úřadů od celního úřadu jedné smluvní strany k jinému celnímu úřadu této nebo jiné smluvní strany. Společný tranzit se dle okolností označuje jako T1 nebo T2.

TARIC – Integrovaný sazebník EU, který umožňuje v návaznosti na zbožové kódy Kombinované nomenklatury používat opatření obchodní politiky EU, např. celní sazby, kvóty, antidumpingové celní sazby. Tento sazebník se nachází v elektronické verzi na stránkách celní správy.