Školení je šance

Projekt je zaměřen na zvyšování adaptability zaměstnanců a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti BORS Břeclav a.s. Do školení bude zapojeno přibližně 350 zaměstnanců společnosti, tedy asi 89% všech zaměstnanců. Jeho obsahem je vzdělávání zaměstnanců v manažerských, měkkých, jazykových a IT dovednostech.

 • Manažerské dovednosti:

  • Manažerské techniky
  • Prezentační dovednosti
  • Vedení lidí a motivace, RP a environmentální
  • Projektové řízení
 • Měkké dovednosti:

  • Asertivní chování
  • Práce pod tlakem
  • Komunikace v obtížných situacích
  • Vyjednávání a argumentace
  • Stres a time management
  • Sebeovládání
 • PC dovednosti:

  • MS Word
  • MS Excel
  • MS Excel – Makra
  • MS PowerPoint – pokročilí
 • Jazykové dovednosti:

  • Angličtina
  • Němčina

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou, na kterou je projekt zaměřen, jsou zaměstnanci naší společnosti. Cílová skupina má následující profesní strukturu: TOP management, střední management, technicko-hospodářské pozice, dispečeři, řidiči nákladní dopravy, technické a provozní pozice, pracovníci údržby a obsluhy a prodejci.

NÁVAZNOST PROJEKTU

Projekt navazuje na současný vzdělávací plán a rozvoj systému řízení lidských zdrojů, který vede k zefektivnění práce lépe kvalifikovaných zaměstnanců, zvládání náročných situací a strategického řízení odborně připravených lidí. Jelikož jsou cílovou skupinou zaměstnanci napříč hierarchií společnosti, projekt vytváří ucelený systém vzdělávání na průřezu celou firmou. Projekt zavádí řadu inovací oproti předcházejícímu stavu (jako firemní kurzy na míru cílové skupině, výjezdní školení, moderní interaktivní výuku, vč. virtuální třídy), rozšiřuje stávající vzdělávací systém a nastavuje zkvalitnění a rozvoj inovativních postupů ve firmě.

Projekt odráží současný trend neustálého prohlubování a rozšiřování kvalifikace zaměstnanců, která se stává nezbytností pro udržení konkurenceschopnosti a adaptability na trhu práce. Realizace projektu je pro cílové skupiny projektu důležitá, protože je prostředkem pro zvýšení kvalifikace, zvýšení flexibility a díky jejich odbornému růstu je i prostředkem pro zvýšení efektivity práce a tím zvýšení konkurenceschopnosti nejen jednotlivců, ale i celé společnosti.

CÍLE PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu. Mezi specifické cíle projektu patří rozvoj kvalifikace a kompetencí zaměstnanců, rozvoj podnikového systému řízení lidských zdrojů s využitím inovativních přístupů a posílení udržitelnosti. Tyto cíle budou dosaženy díky komplexnímu vzdělávacímu programu realizovanému prostřednictvím firemních kurzů, moderních výukových metod jako interaktivita, výjezdních kurzů či virtuální třídy. Realizace projektu (obsah, rozsah, forma) vycházejí z Plánu vzdělávání a výcviku zaměstnanců, který personalisté společnosti každoročně zpracovávají s ohledem na konkrétní a perspektivní požadavky zaměstnanců a na personální strategii rozvoje.

VÝSLEDKY

V průběhu projektu budou realizovány vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj měkkých dovedností (manažerské techniky, prezentační dovednosti, vedení lidí, projektové řízení, asertivní jednání, práce pod tlakem, komunikace v obtížných situacích, stres a time management, sebeovládání), jazykových dovedností (anglický a německý jazyk) a rozvoj IT dovedností (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint). Po absolvování projektových školení si účastníci dle individuálních nároků zlepší klíčové kompetence, profesní i osobní potenciál. Budou také adaptabilnější k požadavkům na pracovní výkon od klientů. Lépe odolají stresu, zorganizují si pracovní čas, budou schopni komunikovat asertivně i v obtížných situacích. Účastníci si zvýší kvalifikaci rovněž v práci s PC a v cizích jazycích, naučí se efektivněji spolupracovat, vést a motivovat. Po skončení celého školení vzroste konkurenceschopnost jednotlivců i celé firmy.

PARTNEŘI PROJEKTU

Projekt je realizován bez partnerů.