Nízkoemisní autobusy

Název projektu:Pořízení nízkoemisních vozidel pro veřejnou dopravu – ekologická a bezbariérová MHD v Břeclavi
Registrační číslo:CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_022/0001652
Žadatel:BORS Břeclav a.s.
Poskytovatel dotace:Ministerstvo pro místní rozvoj
Program:Integrovaný regionální operační program
Datum ukončení projektu:31.8.2018

Popis projektu

V průběhu roku 2018 pořídí společnost BORS Břeclav a.s. 14 nových nízkopodlažních a bezbariérových vozidel pro městskou hromadnou dopravu v Břeclavi. Všechna vozidla budou nízkoemisní, využívající alternativní palivo CNG a budou splňovat emisní normu EURO 6. Pořízení vozidel bude realizováno ve dvou etapách. Prvních 8 vozidel bude nasazeno do provozu v dubnu 2018, zbývajících 6 vozidel bude nasazeno do provozu v srpnu 2018. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou především obyvatelé města Břeclav, návštěvníci města, osoby dojíždějící za prací a službami, uživatelé veřejné dopravy.

Cíl projektu

Hlavními cíli projektu je zvýšení kvality a komfortu městské hromadné dopravy, zvýšení její bezpečnosti. Nově pořízení vozidla budou plně nízkopodlažní a bezbariérová, vybavena vnitřním elektronickým a akustickým systémem pro informování cestujících včetně nevidomých a slabozrakých osob pro možnost zapojení osob se sníženou možností pohybu a orientace do systému veřejné osobní dopravy v rámci města Břeclav. Projekt pomůže odstranit bariéry v přepravě a zvýší její dostupnost, a to především pro seniory, rodiče s dětskými kočárky a malými dětmi, cestující se zdravotním a pohybovým postižením.

Rozvinutím vozového parku městských autobusů s alternativním pohonem CNG povede ke zlepšení kvality ovzduší ve městě. Všechny autobusy budou splňovat nejpřísnější emisní limity a budou mít pohon na zemní plyn, což přispěje ke snížení emisí produkovaných autobusy provozovanými v rámci MHD Břeclav.

Projekt je realizován
ve dvou etapách.

1. Etapa

V rámci první etapy bude pořízeno 8 nízkopodlažních vozidel. Tato vozidla budou nasazena do provozu MHD Břeclav v dubnu 2018.

2. Etapa

V rámci druhé etapy bude pořízeno 6 nízkopodlažních vozidel. Tato vozidla budou nasazena do provozu MHD Břeclav v srpnu 2018.

Ukončení projektu

Projekt „Pořízení nízkoemisních vozidel pro veřejnou dopravu – ekologická a bezbariérová MHD v Břeclavi“ bude ukončen do 31.8.2018.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Slavnostní uvedení vozidel do provozu

Společnost BORS Břeclav a.s. zahájila modernizaci svého vozového parku pro městskou hromadnou dopravu v Břeclavi, a to nákupem 8 nových vozidel. Dne 19. dubna 2018 proběhlo na autobusovém nádraží slavnostní uvedení těchto nových ekologických vozidel pro MHD Břeclav do provozu. V měsíci srpnu bude nasazeno do provozu dalších 6 vozidel. Dopravní obslužnost města Břeclavi tak bude zajišťovat 14 nových autobusů, které přispějí ke zvýšení kvality, bezpečnosti a komfortu městské hromadné dopravy. Novinkou je, že všechna vozidla budou mít pohon na zemní plyn. Vzhledem k tomu, že se jedná o vozidla ekologická, dostal každý autobus jméno podle květiny. Cestující tak může jet například Sněženkou, Slunečnicí nebo Pampeliškou. Nově pořízená vozidla jsou plně nízkopodlažní, klimatizovaná a bezbariérová, vybavena vnitřním elektronickým a akustickým systémem pro informování cestujících včetně nevidomých a slabozrakých osob.

Vzhledem k tomu, že se jedná o nízkopodlažní autobusy, zvýší se tak dostupnost dopravy především pro seniory, rodiče s dětskými kočárky a malými dětmi, cestující se zdravotním a pohybovým postižením. Díky snížení emisí produkovaných autobusy ve městě se tak zlepší kvalita ovzduší. Kompletní obnova vozidel městské hromadné dopravy je nákladným projektem. Proto společnost BORS Břeclav využila možnosti získat dotační prostředky z Integrovaného regionálního programu a projekt nákupu nových vozidel je spolufinancován Evropskou unií. Celý finanční efekt, dle pravidel dotace, sníží budoucí náklady města Břeclav na financování dopravní obslužnosti. Kompletní plynofikací městské hromadné dopravy tak dochází k naplnění jednoho z cílů Strategického plánu rozvoje města Břeclav. V souvislosti s nákupem nových vozidel byla vybudována nová plnící stanice stlačeného zemního plynu (CNG) v areálu Čerpací stanice BORS Břeclav.

O výstavbě plnicí stanice uvažovalo vedení společnosti už několik let. Práce na projektové dokumentaci se však zintenzivnily v březnu 2016 v souvislosti s možností pořízení nízkoemisních vozidel pro městskou hromadnou dopravu Břeclav. Na konci roku 2016 získala společnost BORS Břeclav stavební povolení. Stavební práce byly dokončeny v březnu letošního roku. Společnost tak výstavbou plnicí stanice rozšířila sortiment distribuovaných pohonných hmot na veřejné čerpací stanici v Břeclavi o stlačený zemní plyn (CNG). Možnost plnění je určena pro širokou veřejnost, umožňuje plnění užitkových vozidel, nákladní vozidel a dodávek. BORS ve své podnikatelské činnosti uplatňuje principy společenské odpovědnosti a zahrnuje je do své podnikatelské strategie. Zaměřuje se na globální aspekty a zamýšlí se nad dopady svého chování pro své okolí. Dlouhodobým cílem společnosti je další rozšíření vozového parku s alternativním pohonem. Pořízením autobusů na plyn se tak výrazně podílí na snížení negativního dopadu provozu autobusů na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že se jedná o vozidla nízkopodlažní, je pro cestující zajištěna snadnější dostupnost veřejné dopravy a zvýšen komfort při cestování.

Společnost BORS Břeclav a.s. zahájila modernizaci svého vozového parku
Společnost BORS Břeclav a.s. zahájila modernizaci svého vozového parku
Společnost BORS Břeclav a.s. zahájila modernizaci svého vozového parku

Dokončení modernizace vozového parku

Modernizace vozového parku pro městskou hromadnou dopravu byla dokončena, a to nákupem dalších 6 nových vozidel na zemní plyn. Prvních 8 nových autobusů bylo uvedeno do provozu v dubnu 2018. Dopravní obslužnost města Břeclavi tak bude kompletně zajištěna 14 novými nízkopodlažními autobusy na alternativní pohon CNG, které zvyšují kvalitu, bezpečnost a komfort městské hromadné dopravy. Všechny autobusy městské dopravy jsou nyní klimatizované.

Všech 6 nově pořízených vozidel je identických s těmi, které byly uvedeny do provozu v dubnu. Jsou plně nízkopodlažní, bezbariérová, vybavena vnitřním elektronickým a akustickým systémem pro informování cestujících včetně nevidomých a slabozrakých osob. Díky tomu bude městská doprava dostupnější především pro seniory, rodiče s dětskými kočárky a malými dětmi, cestující se zdravotním a pohybovým postižením. Také tato městská vozidla jsou odlišena od linkových vozidel vzorem květiny. Paleta květin je doplněna např. pivoňkou, hyacintem nebo lilií.

Ukončení projektu

Projekt „Pořízení nízkoemisních vozidel pro veřejnou dopravu – ekologická a bezbariérová MHD v Břeclavi“ je u konce!

Dne 31.8.2018 byl ukončen projekt „Pořízení nízkoemisních vozidel pro veřejnou dopravu – ekologická a bezbariérová MHD v Břeclavi“. V rámci tohoto projektu pořídila společnost BORS Břeclav a.s. celkem 14 nízkopodlažních vozidel CNG. Investice do vozového parku byla ve výši 89,9 mil. Kč, podstatná část nákladů byla pokryta z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Městská hromadná doprava v Břeclavi je tak kompletně zajištěna novými nízkopodlažními autobusy na alternativní pohon CNG, které zvyšují kvalitu, bezpečnost a komfort městské hromadné dopravy.

Všechna vozidla jsou identická. Jedná se o městský typ autobusu SCANIA CITYWIDE LF s celkovou délkou 12 metrů. Jsou plně nízkopodlažní, bezbariérová, vybavena vnitřním elektronickým a akustickým systémem pro informování cestujících včetně nevidomých a slabozrakých osob. Na střeše vozidla jsou instalovány 4 plynové láhve s celkovým objemem 1280 litrů na stlačený zemní plyn. Tato kapacita zajišťuje celkový dojezd autobusu cca 400 km. Ve vozidle jsou k dispozici USB nabíječky na mobilní zařízení, které jsou umístěny na celkem 5 místech, a také wifi router pro možnost připojení na internet. Všechny autobusy městské dopravy jsou nyní klimatizované.

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kvality a komfortu městské hromadné dopravy, zvýšení její bezpečnosti. Městská doprava je nyní dostupnější především pro seniory, rodiče s dětskými kočárky a malými dětmi, cestující se zdravotním a pohybovým postižením. Rozvinutím vozového parku městských autobusů s alternativním pohonem CNG povede ke zlepšení kvality ovzduší ve městě Břeclav. Cíle projektu byly splněny.