Certifikát AEO pro Celní služby

BORS Břeclav a.s., Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav, tel.: +420 519 444 200, e-mail: bors@bors.cz

BORS LOGISTICS s.r.o.

Naší společnosti BORS Břeclav a.s. bylo vydáno Celní správou ČR povolení Oprávněného hospodářského subjektu AEO „Zjednodušené celní postupy“. Datum, od kterého je povolení účinné je 2. července 2016 a má číslo CZAEOC1606G3. Toto povolení je známkou kvality střediska celních služeb, protože jako držitel prošel důkladnou kontrolou ze strany celní správy a dlouhodobým prověřováním zavedených postupů v celním řízení. Tyto postupy byly osobně prověřeny auditory Celní správy místním šetřením na našem středisku Celních služeb.

Status Oprávněného hospodářského subjektu AEO byl zaveden Evropským společenstvím s cílem zlepšit bezpečnost mezinárodního obchodu a současně zajistit proces dodavatelského řetězce podle bezpečnostní standardy Světové celní organizace. Certifikát AEO je známkou kvality v kontextu mezinárodního obchodu a je udělován mimořádně spolehlivým, finančně stabilním společnostem, které dlouhodobě dodržují celní normy, prokazují platební schopnost, mají vyhovující účetní i celní systém a provádí vnitřní kontroly. Také to znamená, že společnost BORS Břeclav a.s. má jasnou vizi, poslání a strategii své činnosti, zavedená vhodná organizační opatření, systém odpovídajících vnitřních kontrol a systém hodnocení, který vede v případě potřeby k úpravám a vylepšování organizační struktury.

Další kritéria pro získání postavení AEO, která společnost BORS Břeclav a.s. splňuje, jsou zavedeny záznamy o dodržování celních požadavků, uspokojivý systém vedení obchodních záznamů umožňující náležité celní kontroly, postupy pro archivaci záznamů a údajů o společnosti a pro ochranu proti ztrátě údajů. Další podmínkou pro získání je uplatňování odpovídajících opatření týkající se bezpečnosti informačních technologií, která chrání počítačový systém proti neoprávněnému vniknutí.

Výhody plynoucí pro společnost BORS Břeclav a.s. jako držitele osvědčení Oprávněného hospodářského subjektu, které mohou být využity, jsou snazší přístup ke zjednodušeným celním postům, méně fyzických kontrol a kontrol dokumentů, přednostní odbavení, pokud je zásilka vybrána ke kontrole a možnost požádat o zvláštní místo, v němž se tato kontrola uskuteční. Významnou výhodou je získání prestiže vůči celní správě a obchodním partnerům.

Postavení Oprávněného hospodářského subjektu je uznáván Celními úřady ve všech členských státech EU. Společnost BORS Břeclav a.s. taktéž poskytla souhlas s výměnou údajů AEO se třetími zeměmi v rámci dohod vzájemného uznávání. Získáním povolení Oprávněného hospodářského subjektu AEO naše společnost potvrdila vysokou kvalitu poskytovaných služeb.