Slovníček pojmů a zkratek| BORS Břeclav a.s. - nákladní a osobní doprava, celní služby, autosalon a servis Renault, tenisový areál

Slovníček pojmů a zkratek

INTRASTAT – Statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými zeměmi Evropské unie při vnitrounijním obchodu, který vychází z měsíčních výkazů vyplňovaných zpravodajskými jednotkami. Do výkazu se uvádějí údaje o odeslání nebo přijetí zboží, které jsou věcí movitou nebo elektrickou energií a lze ho zařadit kombinované nomenklatury a má status zboží Společenství.


Práh pro vykazování – Limit hodnoty zboží odeslaného nebo přijatého z jiného členského státu EU od začátku každého kalendářního roku. Limit si každá zpravodajská jednotka (popřípadě zástupce) počítá sama, zvlášť za odeslané a zvlášť za přijaté zboží.


Sledované období – Kalendářní měsíc, ve kterém začal pohyb odeslaného zboží nebo skončil pohyb přijatého zboží. Stejně tak ale může být sledovaným obdobím také kalendářní měsíc, ve kterém osobě registrované k DPH vznikla povinnost přiznat tuto daň pro odeslané nebo přijaté zboží. Měsíc, ve kterém vznikla povinnost přiznat DPH, však musí být shodný s měsícem zahájení pohybu odeslaného nebo ukončení pohybu přijatého zboží nebo se musí jednat o měsíc následující.


Výkaz pro Intrastat – Měsíční výkaz obsahující předepsané údaje o odeslání nebo přijetí zboží z nebo do členského státu EU.


Zpravodajská jednotka – Právnická nebo fyzická osoba, která v souvislosti s odesláním nebo přijetím zboží do/z členského státu EU může vzniknout nebo ji vznikla povinnost vykazovat údaje do Intrastatu. Osoba, která je v ČR registrovaná k dani z přidané hodnoty.


Celní režim – Je pojem, kterým je vyjádřen částečně účel daného dovozu nebo vývozu zboží s ohledem na jeho další užití a nakládání s ním. Vyjadřuje i určité povinnosti deklaranta jak nakládat s tímto zbožím, jaké podmínky mu budou nebo mohou být stanoveny celním úřadem pro zajištění celního dohledu atd..


Dovoz – Vstup zboží na celní území EU, tj. dovoz ze třetí země do některého členského státu Evropské unie. Dovozem se rozumí propouštění zboží do režimu volného oběhu, aktivního zušlechťovacího styku, uskladňování v celním skladu, dočasného použití a přepracování pod celním dohledem.


Vývoz – Výstup zboží z celního území EU, tj. vývoz do třetí země z některého členského státu Evropské unie. Vývozem se rozumí nejen propuštění zboží do režimu vývozu a režimu pasivního zušlechťovacího styku, ale i ukončení režimu aktivního zušlechťovacího styku a režimu dočasného použití zpětným vývozem zboží.


Celní prohlášení – Úkon učiněný ve formě stanovené celními předpisy, kterým deklarant navrhuje režim, do něhož má být zboží propuštěno, nebo kterým navrhuje tento režim ukončit, a kterým sděluje celním orgánům jimi požadované údaje k použití tohoto režimu.


Clo – Dovozním clem se rozumí clo vybírané při dovozu zboží z třetích zemí. Dovoznímu clu podléhá všechno dovážené zboží s výjimkou zboží, které je v TARICU výslovně označeno za zboží bez cla. Základem pro vyměření cla je celní hodnota.


Jednotný správní doklad – Předepsaný tiskopis nebo jeho elektr. verze k podání celního prohlášení v písemné formě na propuštění zboží, které má obchodní charakter, do příslušného režimu.


Společný tranzitní režim – Je takový režim, kterému podléhá zboží dopravované pod celním dohledem příslušných úřadů od celního úřadu jedné smluvní strany k jinému celnímu úřadu této nebo jiné smluvní strany. Společný tranzit se dle okolností označuje jako T1 nebo T2.


TARIC – Integrovaný sazebník EU, který umožňuje v návaznosti na zbožové kódy Kombinované nomenklatury používat opatření obchodní politiky EU, např. celní sazby, kvóty, antidumpingové celní sazby. Tento sazebník se nachází v elektronické verzi na stránkách celní správy.
 Karel Kos
Pojď jezdit k námTenis, sauna, posilovna a další výhody.Zjistit více
Roman Špaček
Pojď pracovat k námFinanční jistota, osobní růst a další výhody.Zjistit více