Čipové karty| BORS Břeclav a.s. - nákladní a osobní doprava, celní služby, autosalon a servis Renault, tenisový areál

Čipové karty

AKTUÁLNÍ INFORMACE

ČIPOVÉ KARTY BORS AKTUÁLNĚ 

 

 

 

 

 

Podmínky a způsob použití čipové karty

Tyto podmínky stanovují práva a povinnosti společnosti BORS Břeclav a.s., IČ: 49969242, se sídlem Břeclav, Bratislavská 26, 690 62, jako vydavatele čipové karty a cestujícího/žadatele o vydání čipové karty:


I. Odbavování prostřednictvím čipové karty


A. "Elektronická peněženka"
Elektronickou peněženku může využívat každý majitel čipové karty. V předprodejní kanceláři v Břeclavi, Hustopečích, Mikulově, nebo u řidiče autobusu na linkách pravidelné linkové dopravy (dále jen PAD) složí cestující určitý obnos, minimálně 100 Kč. Pracovník BORS Břeclav a.s. nahraje vklad na čipovou kartu do elektronické peněženky. Z tohoto vkladu pak může cestující hradit jízdné na všech linkách BORS Břeclav a.s. Jízdné dle platných tarifních a přepravních podmínek je při platbě z čipové karty o 5 % nižší než při placení v hotovosti řidiči (mimo linky zařazené v systému IDS JMK, kde platí tarifní podmínky vyhlášené koordinátorem dopravy).


Odbavení z elektronické peněženky:
Na linkách PAD cestující po nástupu do autobusu přiloží kartu ke čtecímu zařízení a sdělí řidiči cílovou zastávku. Je mu vytištěna jízdenka, kde je kromě výše jízdného a dalších údajů uveden i zůstatek v elektronické peněžence. Jízdenku je cestující povinen mít u sebe po celou dobu přepravy. V případě poruchy čtecího zařízení mají cestující přepravu zdarma.


B. Časová jízdenka
Časové jízdenky dle platných TARIFNÍCH A PŘEPRAVNÍCH PODMÍNEK v městské autobusové dopravě v Břeclavi a v Mikulově jsou:

 • Měsíční jízdenka síťová občanská
 • Čtvrtletní jízdenka síťová občanská
 • Měsíční jízdenka síťová pro žáky, učně a studenty
 • Měsíční jízdenka síťová pro důchodce do 70 let (jen MHD Mikulov)
 • Čtvrtletní jízdenka síťová pro důchodce do 70 let (jen MHD Mikulov)

Časové jízdenky lze nahrát do paměti čipové karty pouze v předprodejní kanceláři. Při nákupu cestující vždy sdělí pracovnici předprodejní kanceláře typ časové jízdenky a období, na které jízdenku požaduje.


Odbavení z časové jízdenky
Cestující, který má na své kartě nahranou některou z časových jízdenek při nástupu do autobusu přiloží kartu ke čtecímu zařízení. Ozve se zvukový signál, čímž je potvrzena platnost časové jízdenky. V případě, že časová jízdenka není platná pro dané období, zařízení nebude kartu akceptovat. Cestující je povinen zaplatit jízdné v hotovosti u řidiče nebo z elektronické peněženky.


Z elektronické peněženky může cestující kupovat jízdenku pro spolucestujícího, platit za zavazadla nebo psa i tehdy, cestuje-li na časovou jízdenku. Postupuje stejně, jak již bylo popsáno v části A.
Časové jízdenky jsou nepřenosné a tím tedy platné pouze pro majitele čipové karty. Cestující, jež využívá časovou jízdenku, je povinen předložit doklad totožnosti na žádost řidiče autobusu nebo přepravního kontrolora.


Po dobu platnosti časové jízdenky je cestující povinen mít u sebe doklad o zakoupení časové jízdenky vydaný v předprodejní kanceláři.


II. Druhy čipových karet, přepravní kontrola
Jsou rozlišeny čipové karty pro:
 

 • plné jízdné
 • poloviční jízdné
 • bezplatnou přepravu

Nově byly zavedeny také „náhradní čipové karty“ (více viz oddíl V. Reklamace čipové karty).
Jednotlivé druhy karet jsou barevně odlišeny takto:

 • Karta pro plné jízdné - modrá barva
 • Karta pro poloviční jízdné - žlutá barva
 • Karta pro bezplatnou přepravu - bílá barva

Každý cestující, kterému byla vydána karta na poloviční jízdné nebo bezplatnou přepravu, je povinen prokázat svůj nárok na slevu při nástupu do autobusu řidiči nebo na žádost přepravního kontrolora. Cestující se prokáže občanským průkazem, cestovním pasem nebo jiným průkazem s fotografií. Pro děti a mladistvé lze žádat o vydání: Průkazu věku do 15 let, žákovského průkazu do 15 let a nebo studentského průkazu od 15 do 26 let, v předprodejních kancelářích v Břeclavi, Hustopečích a Mikulově.


Majitel karty pro bezplatnou přepravu může využívat rovněž „elektronickou peněženku“ pro dokupování jízdenek pro spolucestující, zavazadla nebo psa.


III. Prodej čipových karet
Cestující je povinen vyplnit „Žádost o vydání čipové karty“. Formulář „Žádosti…“ je k dispozici v předprodejních kancelářích a v autobusech u řidiče. Tento formulář slouží rovněž jako žádost o zablokování karty a reklamace. Vyplně nou „Žádost…“ cestující předá pracovnici předprodeje nebo řidiči na lince PAD. Při podání předloží průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) k ověření údajů. Karta bude cestujícímu vydána nejpozději do 3 pracovních dnů. Pro vyzvednutí karty je cestujícímu ponechána kopie „Žádosti…“.


Pro děti ve věku 6-15 let může kartu vyřídit zákonný zástupce a jako doklad o totožnosti slouží rodný list.


Cena čipové karty včetně obalu je 150,- Kč. V okamžiku prodeje se stává karta majetkem cestujícího. BORS Břeclav a.s. karty zpět nevykupuje. Cestující může svou kartu převést (prodat) na jiného majitele. Převod lze provést pouze v předprodejní kanceláři. Nový majitel je povinen vyplnit „Žádost…“ a předložit průkaz totožnosti. Původní majitel je rovněž povinen se prokázat a podepsat zápis o převodu. Manipulační poplatek za přepis čipové karty je 30,- Kč.


IV. Postup při ztrátě
Cestující, který ztratil nebo mu byla odcizena čipová karta, může požádat o její zablokování. V předprodejní kanceláři nebo u řidiče PAD předá vyplněnou „Žádost…“ a předloží průkaz totožnosti. Během 5 pracovních dní bude jeho karta zablokována ve všech elektronických pokladnách, nebude ji tedy možno dále používat, a po uplynutí dalších 10 dnů může být cestujícímu převeden zůstatek ze ztracené karty na novou (pokud si ji cestující zakoupí). Manipulační poplatek za převod zůstatku činí 30,- Kč.


Pokud bude ztracená či odcizená karta opět nalezena a byla již zablokována, lze ji na žádost majitele karty opět odblokovat. Tento úkon provádí bezplatně pracovnice před- prodeje. Majitel je povinen předložit průkaz totožnosti. Po odblokování bude karta po 5 pracovních dnech opět funkční.


V. Reklamace čipových karet
Záruční doba na čipové karty je 2 roky od data prodeje cestujícímu. Záruka se vztahuje na ztrátu funkčnosti. Reklamace nebude uznána, jestliže byla karta mechanicky poškozena nebo při ztrátě.


Reklamaci lze podat v před- prodejních kancelářích nebo u řidiče PAD. Cestující je povinen vyplnit „Žádost…“. Na „Žádosti…“ cestující vyznačí, která předprodejní kancelář bude reklamaci řešit, a kde si po uplynutí reklamační lhůty převezme zpět svou kartu. Jako doklad pro zpětné převzetí slouží kopie „Žádosti…“


Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů. Reklamací nelze záruční dobu prodloužit. Pouze pokud nebude možné opravit reklamovanou kartu, vydáme cestujícímu bezplatně novou, na kterou se opět vztahuje záruční doba 2 roky ode dne vydání.


"Náhradní karta"
Náhradní karta byla zavedena proto, aby i během reklamační lhůty mohl cestující nadále využívat odbavovacího systému prostřednictvím čipových karet. Náhradní kartu tedy bezplatně zapůjčíme cestujícímu, který reklamoval svou čipovou kartu a reklamace je v řešení. Na tuto kartu mu bude bezplatně převeden zůstatek z jeho karty. Vklady a výběry z náhradní karty budou vyúčtovány a doloženy v rámci zpětného převzetí reklamované karty. Kladný zůstatek bude bezplatně převeden, záporný je cestující povinen uhradit. Platnost náhradní karty je omezena na 2 měsíce. Vrácení náhradní karty je podmínkou pro vydání reklamované karty zpět cestujícímu.
 

 • Předání reklamace v předprodejní kanceláři
  Cestující může podat reklamaci i v jiné předprodejní kanceláři než vyznačil ve své „Žádosti…“. I v tomto případě může žádat o vydání náhradní karty hned při podání reklamace. Dále se však bude obracet pouze do určené předprodejní kanceláře.
 • Předání reklamace u řidiče PAD
  Jestliže cestující zjistí závadu na čipové kartě při nástupu do autobusu, může předat kartu k reklamaci přímo u řidiče autobusu. Pokud tak učiní, bude přepraven zdarma, jako cestovní doklad slouží kopie „Žádosti…“. Další jízdné je cestující povinen hradit v hotovosti nebo může 3 pracovní dny po podání reklamace žádat o vydání náhradní karty. Ta mu bude vydána v předprodejní kanceláři, kterou vyznačil v „Žádosti…“.


Ochrana spotřebitele
Cestující má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo obrátit se na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 657/15, 120 00 Praha 2 (www.coi.cz).


VI. Ochrana osobních údajů
Společnost BORS Břeclav a.s. jako správce zpracovává osobní údaje cestujícího, které jí sdělil při pořizování čipové karty pouze pro účely, pro které byly sděleny: zajištění služeb spojených s pořízením a využíváním čipové karty – podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, a to po dobu nezbytně nutnou, v souladu s platnými právními předpisy upravující ochranu osobních údajů. Příjemci osobních údajů jsou výhradně zaměstnanci správce, kteří se podílejí na realizaci služeb spojených s pořízením a využíváním čipové karty.
Cestující podpisem žádosti o vydání čipové karty bere na vědomí, že za podmínek stanovených GDPR má právo: na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, vznést námitku dle čl. 21 GDPR, na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Cestující dále bere na vědomí, že má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00Praha (www.uoou.cz) v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů. Více informací na www.bors.cz.


VII. Předprodejní kanceláře

 • Předprodejní kancelář Břeclav
  Sady 28.října, tel.: +420 519 324 462, e-mail: predprodejbv@bors.cz
 • Předprodejní kancelář Hustopeče
  Nádražní 1, tel.: +420 519 412 017, e-mail: predprodejhu@bors.cz
 • Předprodejní kancelář Mikulov
  Jiráskova 2, tel.: +420 519 510 072, e-mail: glocova@bors.cz
 • BORS Břeclav a. s.
  Bratislavská 26, 690 62 Břeclav, IČ: 49 96 92 42,
  zápis: Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 1218,