Certifikace 2003| BORS Břeclav a.s. - nákladní a osobní doprava, celní služby, autosalon a servis Renault, tenisový areál

Certifikace 2003

ISO 9001:2000

Koncem roku 1996 se začalo vedení naší společnosti zabývat myšlenkou, jak zkvalitnit řídící procesy ve firmě, připravit společnost na vstup do EU a zvýšit konkurenceschopnost nejenom v zemích EU. Hledaly se různé cesty a způsoby. Nejlepší a nejefektivnější variantou se jevilo zavedení systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9002. Byla vybrána poradenská organizace ÚSMD a. s. Praha, se kterou byla podepsána smlouva o součinnosti při přípravě systému jakosti.
 

1. 8. 1999 byla jmenována do funkce představitele vedení společnosti pro systém řízení jakosti ing. Saskia Kretíková, jejímž úkolem bylo řídit a koordinovat všechny činnosti v rámci projektu budování systému dle ČSN EN ISO 9002 a začaly práce na budování tohoto systému. Byla zpracována veškerá dokumentace všech certifikovaných činností, začátkem roku 2000 byli do funkcí jmenování interní auditoři z řad zaměstnanců a proběhly interní prověrky jakosti, které prověřovaly soulad mezi prováděnými činnostmi, dokumentováním jednotlivých činností a zpracovanou dokumentací. Výsledkem interních prověrek byla řada nápravných opatření, jednak ve formě požadavků na úpravy jednotlivých dokumentů a doprovodné dokumentace, tak i požadavků na úpravu postupů některých činností, které vedly k větší efektivitě celé společnosti.
 

V srpnu roku 2000 provedla poradenská organizace ÚSMD a. s. Praha předcertifikační kontrolní audit, jehož závěrem bylo doporučení k podání žádosti o certifikační audit. Ten na základě smlouvy provedla certifikační společnost DEKRA-ITS Certification Services GmbH Stuttgart. Certifikační audit pak probíhal ve dnech od 13. do 17. listopadu 2000 a byli prověřeny všechny organizační jednotky naší společnosti. Audit byl korunován úspěchem a byl nám vydán certifikát EN ISO 9002 s platností tři roky, tj. do 14. 12. 2003, avšak každý rok bude probíhat tzv. kontrolní audit, který bude prověřovat, zda-li naše činnosti odpovídají normám ČSN EN ISO 9002. Po skončení platnosti certifikátu se budeme snažit o jeho obnovení, avšak již podle nových norem ISO 9000:2000.
 

První kontrolní audit proběhl úspěšně v lednu 2002, druhý byl naplánován na leden roku 2003, ale vzhledem k tomu, že normy ISO 9000 byly v prosinci 2000 novelizovány, provedlo vedení naší společnosti strategické rozhodnutí o výrazném zlepšení zavedeného systému jakosti tak, aby splňoval náročné požadavky nových norem ISO 9001:2000, které jsou zaměřeny zejména na spokojeného zákazníka, neustálé zlepšování celého systému a podrobné sledování všech našich procesů. Bylo tedy rozhodnuto o certifikaci nové, dle nové normy ISO 9001:2000 a to i přesto, že starý certifikát je platný až do 14.12.2003.
 

K tomuto účelu byl vytvořen tým, který začal pracoval na zlepšování stávajícího systému jakosti spolu s poradenskou firmou, která nám poskytla své know - how a přispěla tak ke zrychlení prací na transformaci systému managementu jakosti. V lednu r. 2003 proběhly na všech pracovištích interní audity, které prověřily efektivnost a účinnost zavedeného systému a v únoru 2003 prověřila funkčnost systému poradenská firma QualiSys s. r. o. Brno.
 

Ve dnech 10.– 11. března roku 2003 proběhlo obhajování zavedeného systému jakosti před auditory certifikační agentury DEKRA-ITS Certification Services GmbH Stuttgart. V této zkoušce jsme obstáli na výbornou. Po dvou dnech dokazování a předkládání důkazů o funkčnosti a efektivnosti našeho systému jakosti certifikační auditoři shledali náš systém zcela v souladu s požadavky normy ISO 9001:2000 a byl nám udělen nový certifikát jakosti s platností na 3 roky pro činnosti:
 

  • kamionová nákladní doprava
  • autobusová doprava
  • zasilatelství
  • celní služby
     

Slavnostní předání nového certifikátu proběhlo na přelomu měsíce dubna a května 2003. Karel Kos
Pojď jezdit k námTenis, sauna, posilovna a další výhody.Zjistit více
Roman Špaček
Pojď pracovat k námFinanční jistota, osobní růst a další výhody.Zjistit více